Branches
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Maa Durga Ji Senior Secondary Vidyalaya Siddiquepur :

 • Address : Maa Durga ji Sr. Sec. Vidyalaya
                   Siddiquepur Jaunpur

  Phone @  : +91-5452-264406

  Web Site : www.Maa Durga Ji Senior Secondary Vidyalaya.org

  Email : cbse@Maa Durga Ji Senior Secondary Vidyalaya.org

  MDJV TARAPUR:

 • Address : Maa Durga ji Vidyalaya
                    Tarapur Colony, Jaunpur (U.P.)

  Phone @  : +91-9415968501


  MDJV BARAIYA KAZEE:

 • Address : Maa Durga ji Vidyalaya
                    Baraiya Kazee, Malhani, Jaunpur (U.P.)

  Phone @  : +91-9451960603